Парацетамол в свечах — инструкция по применению

Инструкция по применению парацетамола в свечах, описание действия препарата, показания к применению свечей парацетамола, взаимодействие с другими лекарствами, применение парацетамола (свечи) при беременности. Инструкции: Парацетамол в суспензии; Парацетамол в таблетках;
Торговое название: Парацетамол
Международное название: Парацетамол
Лекарственная форма: Суппозитории ректальные 125 и 250 мг
Показания к применению:
Атс классификация:
N Средства, действующие на нервную систему
N02 Анальгетики
N02B Прочие анальгетики и антипиретики
N02B E Анилиды
Фарм. группа:
Анальгетики, антипиретики. Анилиды. Код АТС N02B E01
Условия хранения:
Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 15º до 25º С. Хранить в недоступном для детей месте!
Срок хранения:
3 года. Не использовать по истечении срока годности.
Условия продажи: Без рецепта.
Описание:
Cуппозитории цилиндроконической формы, белого или белого с желтоватым оттенком цвета. На срезе допускается наличие воздушного и пористого стержня и воронкообразного углубления.

Состав парацетамола в свечах

Один суппозиторий содержит
1 суппозиторийдің құрамында

Активное вещество парацетамола

парацетамол 125 или 250 мг
125 немесе 250 мг парацетамол

Вспомогательные вещества в парацетамоле

основа для суппозиториев Суппоцир (глицериды полусинтетические) (Hard fat) – до 1 г
суппозиторийлердің негізі Суппоцир (жартылай синтетикалық глицеридтер) (Hard fat) – 1 г дейін

Показания к применению свечей парацетамола

 • болевой синдром слабой и умеренной интенсивности различного генеза: артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, головная боль и зубная боль, альгодисменорея, и др.
 • лихорадочный синдром различного происхождения
 • острые респираторные вирусные заболевания, грипп, детские инфекции, инфекционно-воспалительные заболевания и др.
 • қарқындылығы әр түрлі генездік бір қалыпты және әлсіз ауыру синдромында:артралгия, миалгия, невралгия, мигрень, бас және тіс ауруы, альгодисменорея, және т.б.
 • шығутегі әртүрлі қызба синдромында
 • жедел респираторлық вирусты аррулар, тұмау, балалар жұқпалары , жұқпалы-қабыну аурулары және т.б.

Противопоказания парацетамола в свечах

 • повышенная чувствительность к парацетамолу или любому другому ингредиенту препарата
 • одновременный прием других парацетамол содержащих препаратов
 • недавнее воспаление или кровотечение в прямой кишке (противопоказание, связанное с путем введения)
 • выраженные нарушения функций почек и/или печени
 • дефицит фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
 • заболевания крови
 • проктит
 • детский возраст до 6 месяцев (для дозы 125 мг)
 • детский возраст до 3-х лет (для дозы 250 мг)
 • парацетамолға немесе препаратың кез келген ингредиенттеріне деген жоғары сезімталдықта
 • құрамында парацетамолы бар басқа препараттармен бір мезгілде қабылдауға
 • жақын арадағы тік ішектен қан кету немесе қабынуы ( енгізу жолдарына қатысты қарсы көрсетілімдер)
 • бүйрек және/немесе бауыр қызметтерінің айқын бұзылуы
 • глюкозо-6 фосфатдегидрогеназа ферментінің тапшылығы
 • қан ауруылары
 • проктит
 • 6 айға дейінгі балаларға (125 мг доза үшін)
 • 3 жасқа дейінгі балаларға (250 мг доза үшін)

Побочные действия свечей парацетамола

Редко
 • анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, агранулоцитоз, лейкопения, нейтропения, панцитопения
 • кожная сыпь, зуд, крапивница, отек Квинке, анафилактические реакции, включая шок.
 • при длительном применении в высоких дозах возможно гепатотоксическое и нефротоксическое действие
 • раздражение слизистой оболочки прямой кишки, тенезмы.
Сирек
 • анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, агранулоцитоз, лейкопения, нейтропения, панцитопения
 • тері бөртпесі, қышынуы, есекжем, Квинке ісігі, анафилаксиялық реакциялар және шок.
 • көп дозада ұзақ уақыт қолдану барысында гепатоуытты және нефроуытты болу мүмкін
 • тік ішектің шырышты қабығының тітіркенуі, тенезмдер

Особые указания к применению

С осторожностью применяют при доброкачественной гипербилирубинемии (в т.ч. синдром Жильбера), при заболеваниях печени (включая алкогольное поражение) и почек, а также пожилым пациентам.
Прием парацетамола может искажать показатели лабораторных исследований при количественном определении глюкозы и мочевой кислоты в плазме крови. При применении препарата более 7 дней необходим контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.

Беременность и период лактации
С осторожностью применять при беременности и в период лактации.

Особенности влияние лекарственного средства на способность к вождению автотранспорта и управлению потенциально опасными механизмами
Не влияет.
Қатерсіз гипербилирубинемияда (оның ішіндегі Жильбер синдромы), бүйрек және бауыр (оның ішіндегі алкогольді зақымдану) ауруларында, сонымен қатар егде жастағы науқастарға сақтықпен пайдалану керек.
Парацетамолды қабылдау, қан плазмасындағы мочевина қышқылының және глюкозаның сандық деңгейінің мөлшерін анықтау кезіндегі зертханалық зерттеулердің көрсеткіштерін бұрмалауы мүмкін. Препаратты 7 күннен артық қабылдағаннан кейін бауырдың функционалдық жағдайын және шеткергі қан көрінісін бақылау қажет.

Жүктілік және лактация кезеңі
Жүктілік және лактация кезеңінде сақтықпен қабылдау керек.

Дәрілік заттың көлік құралдары немесе қауіпті механизмдерді басқару қабілетіне әсер ету ерекшеліктері
Әсер етпейді.

Дозировка и способ применения

Ректально. Детям: разовая доза - 15 мг/кг массы тела; максимальная суточная доза- 60 мг/кг массы тела.

В возрасте от 6 месяцев до 1 года (от 8 до 10 кг): разовая доза от 60 мг до 125 мг. При необходимости применять 2-3 раза в сутки с интервалом между приемами 4-6 ч.

От 1 года до 3 лет (от 10 до 15 кг): разовая доза -125 мг. При необходимости применять 4 раза в сутки с интервалом между приемами 4-6 ч.

От 3 лет до 6 лет (от 16 до 21 кг): разовая доза - 250 мг. При необходимости применять 2-3 раза в сутки с интервалом между приемами 4-6 ч.

От 6 лет до 12 лет (от 21 до 35 кг): разовая доза – от 250 мг. При необходимости применять 3-4 раза в сутки с интервалом между приемами 4-6 ч.

Взрослым и детям старше 12 лет (с массой тела больше 60 кг): минимальная разовая доза - 500 мг, максимальная разовая доза - 1 г. Кратность приема - 4 раза в сутки с интервалом между приемами 4-6 ч. Максимальная суточная доза - 4 г.

Продолжительность лечения составляет 3 дня при применении в качестве жаропонижающего средства и 5 дней - в качестве анальгетика.
Ректальді. Балаларға: бір реттік доза – 15мг/кг дене салмағына; ең жоғарғы тәуліктік доза – 60мг/кг дене салмағына

6 айдан 1жылға дейінгі жас аралығына (8-ден 10кг-дейін): бір реттік доза 60мг-нан 120мг-дейін. Керек жағдайда қабылдау аралығы 4-6сағат сайын тәулігіне 2-3 рет қабылданады.

1 жастан 3 жасқа дейін (10-нан 15кг-дейін)
: бір реттік доза – 125мг. Керек жағдайда қабылдау аралығы 4-6 сағат сайын тәулігіне 4 рет қабылданады.

3 жастан 6 жасқа дейін (16-дан 21кг-дейін)
: бір реттік доза – 250 мг. Керек жағдайда қабылдау аралығы 4-6 сағат сайын тәулігіне 2-3 рет қабылданады.

6 жастан 12 жасқа дейін (21-ден 35кг-дейін)
:бір реттік доза – 250мг. Керек жағдайда қабылдау аралығы 4-6 сағат сайын тәулігіне 3-4 рет қабылданады.

Ересектерге және 12 жастан үлкен жасөспірімдерге (дене салмағы 60кг-нан үлкендерге): ең төмен бір реттік доза – 500 мг, ең жоғарғы бір реттік доза – 1 г. Тәуліктегі қабылдау аралығы 4-6 сағат сайын тәулігіне 4 рет. Ең жоғарғы тәуліктік доза – 4г.

Емдеу ұзақтығы қызу басатын дәрі ретінде 3 күн, ал анальгетик ретінде 5 күн

Взаимодействие с лекарствами

Парацетамол усиливает действие антикоагулянтов. Одновременный прием с салицилатами значительно повышает риск нефротоксического действия. Одновременный прием с индукторами микросомального окисления и гепатотоксическими препаратами (барбитураты, противосудорожные средства, трициклические антидепрессанты, рифампицин, изониазид, бутадион, этанол) повышает риск гепатотоксического действия препаратa.

Одновременный прием с метоклопрамидом может увеличить абсорбцию парацетамола. Одновременный прием с пробенецидом снижает клиренс парацетамола и увеличивает период полувыведения. При совместном применении с колестирамином в течение менее 1 часа после приема парацетамола возможно уменьшение абсорбции парацетамола. Одновременный прием с левомицетином, приводит к повышению токсических свойств последнего.
Парацетамол антикоагулянттардың әсерін күшейтеді. Салицилаттармен бір уақытта қабылдау нефроуытты әсерінің жоғарылау қаупін төндіреді. Гепатоуытты препараттармен (барбитураттар, құрысуға қарсы дәрілер, трицикликалық антидепрессанттар, рифампицин, изониазид, бутадион, этанол) және микросомалды тотығу индукторларымен бір уақытта қабылдау препараттың гепатоуытты әсерінің жоғарылау қаупін төндіреді.

Метоклопрамидпен бір уақытта қабылдау парацетамолдың сіңуін жоғарылатады. Пробенецидпен бір уақытта қабылдау парацетамолдың клиренсін төмендетіп, жартылай шығу мезгілін ұзартады. Колестираминмен бірге пайдалану барысында парацетамолды қабылдағаннан кейін 1 сағат арасында парацетамолдың сіңуі төмендейді. Левомицетинмен бір уақытта қабылдау, алдыңғы дәрінің уыттылық қасиетін күшейтеді.

Передозировка парацетамолом в свечах

Симптомы: бледность кожных покровов; анорексия, тошнота, рвота, боли в животе, повышение печеночных трансаминаз в плазме крови, увеличение протромбинового времени, позднее появляется болезненность в области печени, нарушение метаболизма глюкозы, метаболический ацидоз. В тяжелых случаях развивается печеночная недостаточность, гепатонекроз, энцефалопатия и коматозное состояние. Редко печеночная недостаточность развивается молниеносно и может осложняться острой почечной недостаточностью на фоне тубулярного некроза. Панкреатит.

Лечение
: введение донаторов SH-групп и предшественников синтеза глутатиона – метионина, внутрь, не позже 10 часов после передозировки и N-ацетилцистеина, внутривенно в течение 8 часов после передозировки (сразу 150 мг/кг, после 50 мг/кг каждые 4 часа и после 100 мг/кг в течение 16 часов); симптоматическая терапия; при тяжелых интоксикациях прибегают к гемодиализу.
Белгілері: тері жабынының бозаруы, анорексия, жүрек айнуы, лоқсу, іштің ауруы, қан сарысуында бауырлық трансаминазалардың жоғарылауы, протромбин уақытының ұлғаюы, кешірек бауыр аймағының ауыруы, глюкозаның метаболизмінің бұзылуы, метаболикалық ацидоз байқалады. Ауыр жағдайларда бауыр жетіспеушілігі, гепатонекроз, энцефалопатия және коматоздық жағдай дамиды. Панкреатит.

Емі
: SH-тобының донаторлары мен глутатион синтезінің ізашарлары – метионинді артық дозалаудан кейін 10 сағат өткенде ішке және N-ацетилцистеинді артық дозалаудан 8 сағат өткенде көк тамырға енгізу (бірден 150 мг/кг, одан кейін әр 4 сағат сайын 50 мг/кг және 100 мг/кг 16 сағат барысында); симптоматикалық терапия; ауыр интоксикацияларда гемодиализ жасалынады.

Фармакологические свойства

Фармакокинетика

Абсорбция быстрая и полная. Максимальная концентрация парацетамола в плазме после использования ректальных свечей достигается через 0,5-2 ч. Проникает в большинство тканей и биологические жидкости организма. Проникает через плацентарный барьер и в грудное молоко.

Связывание с белками плазмы слабое -10-15% . Основная часть парацетамола метаболизируется в печени по глюкуронидному и сульфатному путям с образованием неактивных метаболитов, небольшая часть (около 5%) - путем гидроксилирования с образованием реактивного метаболита - N-ацетил- р- аминобензохинона (данная биотрансформация происходит в печени и почках), который в свою очередь инактивируется глyтатитоном.

Выводится с мочой в виде метаболитов, в неизмененном виде выводится менее 5% парацетамола. Период полувыведения парацетамола после использования ректальных свечей составляет около 1-4 ч. У пожилых больных клиренс препарата снижается и увеличивается период полувыведения.
Тез және толық сіңеді. Ректальді свечаларды пайдаланғаннан кейін парацетамол қан сарысуында ең жоғарғы концентрациясына 0,5 – 2 сағаттан кейін жетеді. Ағзаның биологиялық сұйықтықтарына және көпшілік тіндерге енеді. Емшек сүтіне және плацентарлы тосқауыл арқылы өтеді. Қан сарысуы ақуызымен байланысуы әлсіз – 10 – 15%. Парацетамолдың негізгі бөлігі глюкуронидтік және сульфаттық жолдары арқылы белсенді емес метаболиттердің құрылуымен бауырда метаболизденеді, кішкене бөлігі (5%- дайы) гидроксилирлену барысында N-ацетил-р-аминобензохинон реактивті метаболитін құрады (бұл биологиялық өзгеріс бауырда және бүйректе болады), ол өз кезегінде глутатитонмен белсенсіздендіреді. Метаболит түрінде несеппен шығарылады, парацетамолдың 5%-дан төмен бөлігі өзгермей шығады. Ректальді свечаларды пайдаланғаннан кейін парацетамолдың жартылай шығу мерзімі 1-4 сағат аралығын құрайды. Егде жастағы науқастарда препарат клиренсі төмендейді және жартылай шығу мерзімі ұзарады.

Фармакодинамика

Обладает жаропонижающим, анальгетическим и слабым противовоспалительным действием. Парацетамол блокирует ЦОГ-1 и ЦОГ-2 преимущественно в ЦНС, воздействуя на центры терморегуляции и боли. В воспаленных тканях клеточные пероксидазы нейтрализуют влияние парацетамола на ЦОГ, что объясняет слабый противовоспалительный эффект. Отсутствие блокирующего влияния на синтез простагландина в периферических тканях обусловливает отсутствие у него отрицательного влияния на водно-солевой обмен и на слизистую оболочку ЖКТ. Хорошо всасывается из ЖКТ. Метаболизируется в печени. Выводится почками.
Қызуды басатын, ауыруды басатын және қабынуға қарсы әлсіз әсері бар. Парацетамол ауырсыну және термореттеу орталықтарына ықпал ете отырып Орталық жүйке жүйесіндегі ЦОГ-1 және ЦОГ-2-ні бөгейді. Қабынуға ұшыраған тіндердегі жасушалық пероксидазалары парацетамолдың ЦОГ-қа әсерін бейтараптандырады, бұл оның қабынуға қарсы әлсіз әсерінің барлығын түсіндіреді. Перифериялық тіндердегі простагландин синтезін бөгейтін ықпалының жоқ болуы, оның су-тұз алмасуына және асқазан-ішек жолдарының шырышты қабығына теріс әсерінің жоқтығын ескертеді. Асқазан-ішек жолдарында жақсы сіңеді. Бауырда метаболизденеді. Бүйрекпен шығарылады.

Упаковка и форма выпуска

По 6 суппозиториев в контурные ячейковые упаковки из пленки поливинилхлоридной ламинированной полиэтиленом. По 1 контурной ячейковой упаковке вместе с инструкцией по применению на государственном и русском языках вкладывают в пачку картонную.
Полиэтиленмен ламинатталған поливинилхлоридті үлбірден жасалған пішінді ұяшықты қаптамада 6 суппозиторийден. 1 пішінді ұяшықты қаптамадан мемлекеттік және орыс тілдеріндегі қолдану жөніндегі нұсқаулығымен бірге картон пәшкеге салынған.